Cookies

Voor een vlot gebruik van de website worden enkele cookies gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, bijvoorbeeld om je regiokeuze op te slaan. Zo moet je deze niet bij elk bezoek aan de site opnieuw inbrengen. De cookies worden enkel op uw computer bewaard en niet op onze webserver.
Meer info

OK

Zorg op maat in de provincie Antwerpen

Ondersteuning oude browsers

Uw browser wordt maar gedeeltelijk ondersteund (waarom? meer info). Hierbij een lijst met enkele gratis alternatieven die wel html5 ondersteunen:

Missie

Onze missie wordt waargemaakt door honderden gedreven medewerkers.
Sowel vzw is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Wij streven er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke hulpvrager in de provincie Antwerpen aan te bieden.
Deze hulp wordt door deskundig en gemotiveerd personeel aangeboden vanuit een humanistische visie en dynamische ingesteldheid waarbij de cliënt centraal staat.

Sowel vzw heeft een erkenning bij het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid als 'Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg' in het kader van het Woonzorgdecreet.

Waarden

Sowel vzw is een pluralistische organisatie die openstaat voor iedereen. Waarden zijn de basis waarop de relaties of de contacten op de werkvloer zijn opgebouwd. Waarden onthullen hoe mensen communiceren met elkaar, hoe ze iets uitleggen en hoe zij rechtvaardigen wat zij zeggen en doen. Bij toewijzing van hulp wordt geen onderscheid gemaakt volgens ras, noch volgens politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruikers.

Basiswaarden waarmee rekening wordt gehouden bij iedere hulpverlening zijn:

 • Zelfbeschikkingsrecht van de gebruiker

  De organisatie garandeert dat de relatie met de gebruiker vertrekt vanuit een grondhouding van vertrouwen en gekenmerkt wordt door inleving en echtheid.
  Gebruikers worden als partners aanzien. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking is met de gebruiker en gemeenschappelijke doelstellingen worden geformuleerd. Beide partijen moeten er vanuit kunnen gaan dat alle informatie en gevoelens die van belang zijn voor wat men samen wil bereiken openlijk worden medegedeeld.

 • Respect voor de persoonlijke levenssfeer van de leden van het gebruikerssysteem

  De organisatie dankt haar succes aan haar medewerkers. Onze ware kracht is de grote diversiteit aan mensen. We durven zeggen dat Sowel vzw al haar medewerkers waardig en respectvol behandelt, ook de ouderen. Hun ervaring en kennis vormen immers een onuitputtelijke inspiratiebron voor de jongere collega's.
  Sowel vzw respecteert steeds de eigenheid van de gebruiker en aanvaardt deze als een volwaardige persoon. De organisatie neemt maatregelen om de integriteit van de gebruiker te waarborgen.
  Het respect voor de eigenheid van de gebruiker als volwaardige persoon wordt aanzien als een basisprincipe van de hulpverlening. De personeelsleden van Sowel vzw onthouden zich van elke eventuele beoordeling of veroordeling van mogelijke gezinssituaties, culturen, religies, ... .

 • Beroepsgeheim

  De voorziening respecteert de privacy van de gebruiker, rekening houdend met zijn eigenheid.
  Bijgehouden gegevens van gebruikers worden extern afgeschermd door de ‘Wet op privacy’ en indien bewaard op computer beveiligd met een persoonlijk paswoord. Externe vertrouwelijke gegevens worden enkel met toelating van de gebruiker opgevraagd.

  De (assistent) sectorverantwoordelijken mogen de medewerkers enkel vertrouwelijke informatie doorgeven die nodig is voor het uitoefenen van de functie of bijdragen tot het “welzijn” van de gebruiker.
  Elk personeelslid ondertekent bij indiensttreding een contract waarin vermeld staat dat men zich akkoord verklaart met de bepalingen van het arbeidsreglement. Onder de basisprincipes wordt vermeld dat het personeel in alles het beroepsgeheim en de grootste discretie in acht zal nemen, zowel ten overstaan van de gebruikers als van hun mantelzorgers en familie, dit geldt ook na het beëindigen van hun contract.
  Afgesloten dossiers worden bewaard in een afgesloten lokaal in het archief. Dit lokaal is niet toegankelijk voor onbevoegden.

 • Stimuleren van de zelfredzaamheid

  De zorgverlening vertrekt vanuit een visie dat elke gebruiker uniek is en nog mogelijkheden in zich draagt. De intakeprocedure is gericht op het ontdekken en juist inschatten van deze mogelijkheden om vervolgens de globale begeleiding hierop af te stemmen.

  Dit proces van onderzoek en begeleiding zal van in het begin gekenmerkt zijn door een grote zin voor openheid en communicatie zowel met de gebruiker als met het gebruikerssysteem.

  Van essentieel belang is het om onze gebruikers te zien als mensen met mogelijkheden, met daarnaast respect voor hun grenzen bepaald door hun handicap of mate van zorgbehoevendheid. We geloven erin dat ook zij, mits een oriënteren naar een aangepaste plaats in onze samenleving, een volwaardige bijdrage leveren aan ons en ieders maatschappelijk welzijn. Zij betekenen een meerwaarde voor ieder van ons.

 • Collegialiteit en samenwerking

  Succes ligt in samenwerking, een samenwerking die de organisatorische en geografische grenzen overstijgt. Alleen zo kan SOWEL vzw voortdurend tegemoet komen aan de wijzigende behoeften van haar gebruikers.
  Samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, teamwork en resultaatgericht handelen, vinden wij belangrijk. Dit veronderstelt een grote betrokkenheid en een grote actiebereidheid. Oprechtheid, eerlijkheid, openheid en respect worden op alle niveaus gewaardeerd en gevoed. Iedereen denkt mee, doet mee en dient verantwoording af te leggen voor geleverde prestaties.

 • Klachtenrecht

  • Het gebruikerssysteem wordt in de mogelijkheid voorzien van een klacht te uiten en heeft de garantie dat zijn klacht wordt geregistreerd, geanalyseerd en onderzocht op haar oorzaak.
  • Het gebruikerssysteem heeft de garantie dat op haar klacht feedback wordt gegeven.
  • Bij elke terechte klacht worden, binnen de mogelijkheden van de dienst, kwaliteitsverbeterende maatregelen getroffen.
  • Binnen de mogelijkheden van de dienst worden preventieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat vastgestelde tekortkomingen zich zouden herhalen.
 • Ondersteuning en bevordering van de mantelzorg

  We betrekken gebruikers of hun mantelzorgers zo maximaal mogelijk bij de dienstverlening door permanent overleg, uitklaren van nood en wensen. Er wordt ook geïnvesteerd in permanente vorming m.b.t. de grondhoudingen en basisvaardigheden.

 • Gebruikersgerichtheid, klantgerichtheid

  Sowel vzw doet er alles aan om de wensen van haar gebruikers te vervullen. Hun tevredenheid is onze motivatie. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar vernieuwing en maken we de gezondheidszorg meer toegankelijk voor alle lagen van de bevolking.

 • Gelijke kansen geven aan iedereen, niet discriminerend

  De voorziening weigert geen gebruiker op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging, financieel onvermogen of syndicale betrokkenheid. De organisatie respecteert de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruiker voor zover de werking van de organisatie en de integriteit van de medegebruikers niet in het gedrang komen. (zie wet van 25 februari 1993 ter bestrijding van discriminatie).

 • Kwaliteit

  Sinds 1975 is de naam van Sowel vzw synoniem voor vertrouwen en betrouwbaarheid, twee eigenschappen die inherent zijn aan het woord kwaliteit. Kwaliteit is eigen aan het werk van onze collega's en in al onze waarden. We verbinden ons tot het leveren van kwalitatieve gezondheids-zorg.
  De organisatie beschrijft haar missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening, en maakt deze kenbaar aan de gebruikers, het personeel en aan derden. De voorziening beschrijft en actualiseert periodiek haar objectieven ten aanzien van haar doelgroep(en). De voorziening beschrijft haar kwaliteitsplanning en evalueert en actualiseert deze jaarlijks.

Deze waarden worden binnen de organisatie bewaakt door het bestuur en de directie. De (assistent) sectorverantwoordelijken hebben de opdracht deze waarden te respecteren bij het toewijzen van hulpverlening en in hun contacten met de basishulpverleners en de gebruikers.

In de basisopleiding polyvalent verzorgende worden deze waarden uitgebreid toegelicht en besproken. Ook in de bijscholingen komen ze zowel bij de verzorgenden als bij de logistieke hulpen regelmatig opnieuw aan bod. Er wordt hen geleerd hoe zij deze waarden in praktijk moeten hanteren. Bij problemen dienen zij zich steeds te wenden tot hun verantwoordelijke. Deze zal in onderling overleg het probleem behandelen.